NASZE OBIEKTY 

 

BOISKA REKREACYJNE


Świebodzice, ul. Mieszka Starego 8
"
Blisko – Boisko"

   
 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA SPORTOWEGO

 

1.       Obiekt „Blisko Boisko” nazywany dalej boiskiem jest własnością Gminy Świebodzice, zarządzaną przez OSiR Świebodzice Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mieszka Starego 6.

2.       Boisko jest miejscem przeznaczonym do organizowania zajęć sportowych
i rekreacyjnych.

3.       Osoby przebywające na terenie boiska zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i bezwzględnego jego przestrzegania.

4.       Osoby przebywające na terenie boiska i korzystające z jego urządzeń nie pozostają pod opieką OSiR Świebodzice Sp. z o.o.

5.       OSiR Świebodzice Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób przebywających na terenie boiska oraz za ich straty materialne.

6.       Boisko jest ogólnodostępne:

a)       czynne codziennie od godziny 7:00 do zmroku,

b)       korzystanie z boiska jest nieodpłatne, z wyjątkiem użytkowników dokonujących rezerwacji.

7.       OSiR Świebodzice Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zamknięcia boiska w związku z:

a)       warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi jego eksploatację (zaleganiem śniegu, gradu, lodu, wody itp.),

b)       prowadzeniem prac konserwacyjnych lub remontowych,

c)        prowadzeniem imprez sportowo-rekreacyjnych dla grup zorganizowanych,

d)       płatnymi (wcześniej zarezerwowanymi), wynajmami boiska.

8.       Wejście na teren boiska, w sytuacji gdy jest ono zamknięte, traktowane będzie jako wtargniecie w rozumieniu kodeksu karnego i skutkować może związaną z tym odpowiedzialnością określoną w przepisach prawa.

9.       Z boiska należy korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem w sposób niezagrażający innym użytkownikom, nie doprowadzając do uszkodzeń powierzchni boiska, ani urządzeń wchodzących w jego skład.

10.    Wszelkie usterki zauważone podczas pobytu na terenie boiska należy zgłaszać pracownikom OSiR Świebodzice Sp. z o.o.

11.    Osoby korzystające z boiska są zobowiązane do zachowania czystości i porządku na jego terenie.

12.    Osoby korzystające z boiska ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody.

13.    Pierwszeństwo do korzystania z boiska mają grupy zorganizowane po uzgodnieniu warunków z Prezesem Zarządu OSiR Świebodzice Sp. z o.o.

14.    Na terenie boiska zabrania się:

a)       używania obuwia z kolcami oraz korkami metalowymi lub ceramicznymi,

b)       jazdy pojazdami mechanicznymi, rowerami, deskorolkami, wózkami, na rolkach, wrotkach itp.,

c)        wprowadzania zwierząt,

d)       korzystania z obiektu i jego urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem,

e)       wchodzenia i przeskakiwania przez ogrodzenie i urządzenia sportowe,

f)        zaśmiecania, pozostawiania gum do żucia, łupek nasion, wylewania płynów, itp.,

g)       spożywania posiłków i napojów na płycie boiska,

h)       przeszkadzania grupom zorganizowanym,

i)         palenia tytoniu, używania e-papierosów, wnoszenia i spożywania alkoholu lub innych używek,

j)         niszczenia urządzeń i sprzętu znajdującego się na obiekcie i terenach przyległych,

k)        wchodzenia w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających,

l)         zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

m)      wchodzenia na płytę boiska, gdy zalega na niej śnieg, grad lub lód,

n)       podejmowania zachowań, które mogą zostać potraktowane, jako zachowanie nieobyczajne w rozumieniu Kodeksu wykroczeń,

o)       prowadzenia jakiejkolwiek działalności komercyjnej lub niezwiązanej
z przeznaczeniem boiska bez zawarcia w tej sprawie umowy z OSiR Świebodzice Sp. z o.o.

15.    Pracownicy OSiR Świebodzice Sp. z o.o. mogą kontrolować sposób korzystania z boiska, wydawać w tym zakresie stosowne zalecenia, a w przypadku niestosowania się do nich zakazać dalszego korzystania z boiska.

16.    Pracownicy OSiR Świebodzice Sp. z o.o. mają prawo nie wpuścić na teren boiska lub z niego wyprosić osoby, których zachowanie wskazuje, iż znajdują się w stanie nietrzeźwości lub są pod wpływem środka odurzającego, naruszają porządek publiczny, dobre obyczaje bądź stwarzają zagrożenie dla siebie lub innych, a także nie stosują się do postanowień regulaminów, instrukcji i oznakowania na terenie boiska. Wyżej wymienione zachowanie może skutkować podjęciem innych stosownych kroków przewidzianych przepisami prawa.

17.    Boisko jest monitorowane. Z chwilą wejścia na teren boiska użytkownik wyraża zgodę na monitorowanie pobytu na nim oraz wykorzystanie zarejestrowanych materiałów na potrzeby OSiR Świebodzice Sp. z o.o.

18.    O sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyduje OSiR Świebodzice Sp. z o.o.

19.    W przypadku zamkniętych imprez okolicznościowych, za uprzednią zgodą OSiR Świebodzice Sp. z o.o., możliwe są odstępstwa od postanowień niniejszego Regulaminu.

20.    Skargi i zażalenia dotyczące funkcjonowania obiektu lub jego obsługi przyjmuje Prezes OSiR Świebodzice Sp. z o.o. od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 15:00.

21.    Niestosowanie się do niniejszego regulaminu, a w szczególności naruszanie zasad bezpieczeństwa lub akty wandalizmu skutkować będą odpowiedzialnością karno-administracyjną.

Prezes Zarządu
OSiR Świebodzice Sp. z o.o.

 

 

strona główna  |  do góry  |


  © Copyright - OSiR Świebodzice - wszelkie prawa zastrzeżone